consulting

wsparcie biznesu

Biznesplany na potrzebę pozyskania finansowania

Dobrze opracowany biznesplan to przede wszystkim podstawa procesu pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji. Dokument ten często staje się  załącznikiem do wniosku kredytowego lub dotacyjnego i służy on wykazaniu rentowności danego przedsięwzięcia. W przypadku kredytu bank w swych analizach płynności finansowej będzie będzie opierał się między innymi właśnie o zapisy biznesplanu. Również potencjalni  inwestorzy w oparciu o biznesplan ocenią, jak prezentowany biznes wpisuje się w nisze rynkowe, obowiązujące trendy poszerzając w ten sposób swoją ocenę kreatywność i innowacyjność prezentowanego im przedsięwzięcia.

Strategie
biznesowe

Opracowując strategie rozwojowe dla naszych Klientów analizujemy sytuację tak, aby udzielić wsparcia w podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości. Kierunki rozwoju, określenie priorytetów w ujęciu krótko i długookresowym, podejmowanie ryzyka inwestycyjnego, przyszłość oferowanego produktu – odpowiedzi na te pytania stają się podstawą rekomendacji oraz propozycji konkretnych działań zmierzających do wzmocnienia pozycji firmy na rynku, zatrzymania negatywnych trendów w zakresie sprzedaży czy też osiągania lepszych wyników w aspekcie wydajności. 

Ocena potencjalnego zwrotu
z inwestycji

Nie da się rozwijać biznesu bez podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Trafność podjętych decyzji inwestycyjnych kreuje konkurencyjność firmy, jej udział w rynku oraz zdolność do generowania dochodów. W swych analizach kładziemy szczególny nacisk na to, aby dawać maksymalne wsparcie dla podejmowanych decyzji. Dzięki temu nasi Klienci mogą skupiać się na maksymalizowaniu zysków oraz podnoszeniu wartości swoich firm.